Regulamin Samorządu Szkolnego

Dokumenty » Regulamin Samorządu Szkolnego

 

W szkole działa samorząd uczniowski. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie klas I – VI. Najwyższą władzą samorządu jest Rada Samorządu Szkolnego, w skład której wchodzą:

 • przewodniczący rad klasowych
 • prezydium samorządu szkolnego
 • kierownicy sekcji samorządu szkolnego

 

Szczegółowe zadania rad klasowych ustala zebranie Rada Samorządu Szkolnego, która zbiera się co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego.

 

W samorządzie szkolnym działają sekcje:

 • naukowa - informacyjno
 • kronikarska - porządkowa
 • imprezowa - dekoracyjna

 

 

Opiekunem samorządu szkolnego jest nauczyciel wybrany przez uczniów. Dyrektor szkoły może wyznaczyć opiekuna poszczególnych sekcji z ramienia rady pedagogicznej.

 

Kompetencje samorządu szkolnego:

 

Samorząd może przedstawić Radzie Szkoły (jeżeli jest taka powołana), Radzie Pedagogicznej lub Dyrekcji Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach, szkoły szczególnie dotyczących podstawowych praw ucznia:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do zapoznania się z WSO i przedmiotowymi systemami oceniania,
 • prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce,
 • prawo do odwołania od oceny zgodnie z trybem regulaminu oceniania,
 • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z ustalonymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

 

Organizacja pracy:

 

 • Rada Samorządu Szkolnego współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami i dyrekcją szkoły uzgadnia z nimi plan pracy i ważniejsze przedsięwzięcia,
 • zebrania, narady, spotkania wynikające z działalności samorządu odbywają się według ustalonego harmonogramu z opiekunem,
 • w obronie interesów uczniów występuje Rzecznik ds. Uczniowskich, którego powołuje Rada Samorządu Uczniowskiego,
 • kontakt Rzecznika z Dyrekcją szkoły odbywa się w ustalonych wcześniej terminach.

 

Wybory nauczyciela opiekuna:

 

Wybory nauczyciela opiekuna przebiegają według następującego trybu:

 • uczniowie klas I - VI zgłaszają kandydatów,
 • członkowie Prezydium Samorządu Uczniowskiego przeprowadzają z kandydatami rozmowy w celu uzyskania ich zgody
 • nauczyciel - opiekun zostaje wybrany większością głosów w głosowaniu tajnym przez Radę Samorządu Szkolnego - nauczyciel - opiekun wybierany jest na roczną kadencję.

 

Wybory do samorządu szkolnego: Wybory do samorządu szkolnego reguluje ordynacja wyborcza dołączona do regulaminu.

 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy:

 

Samorząd może posiadać własny fundusz, który służy do finansowania jego działalności. Dysponentem funduszy jest Prezydium Samorządu Szkolnego. Fundusze zdeponowane są u opiekuna samorządu. Operacje finansowe i dokumentację prowadzi skarbnik Prezydium Samorządu Szkolnego.