Zajęcia rewalidacyjne

 

Uczniowie naszej szkoły o specjalnych potrzebach edukacyjnych w każdym tygodniu uczestniczą w szeregu zajęć dodatkowych, które pomagają im usprawniać zaburzone funkcje i jeszcze pełniej uczestniczyć w życiu klasy i szkoły. Jedną z form wsparcia są prowadzone w wymiarze 2 godzin tygodniowo zajęcia rewalidacyjne. Mają one na celu uzupełnianie braków edukacyjnych oraz usprawnianie zaburzonych funkcji. Przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami wzroku, słuchu mowy, niepełnosprawnych intelektualnie lub ruchowo.

 

Rewalidacja to nie tylko nauka, ale również rozwijanie zdolności, kreatywności, a także nabywanie nowych umiejętności. Zróżnicowane metody i formy pracy stosowane na zajęciach  wspomagają  wszechstronny rozwój ucznia.  Dzięki zajęciom rewalidacyjnym wydłuża się czas koncentracji uwagi.  Wpływają one na rozwój percepcji wzrokowej, ruchowej i słuchowej.