Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im.Władysława Jagiełły w Nowym Sączu.

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-10.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Strona posiada:

 

  • możliwość powiększenia liter
  • podświetlane linki
  • jasne tło

 

Wyłączenia

 

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-04
Deklarację sporządzono na podstawie analizy własnej

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Michał Kotarba, michal.kotarba@gmail.com.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 442 15 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

33-330 Nowy Sącz, ul. Batorego 76

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony wschodniej i zachodniej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Do wejścia od strony ul. Batorego prowadzą tylko schody. Wejście od strony ul. 1-go Maja zaopatrzono w podjazd dla niepełnosprawnych, dojazd samochodem pod sam podjazd jest możliwy, po wcześniejszym uzgodnieniu, bramą od ul. 1-go Maja.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek szkoły składa się z dwóch części połczonych przewiązką. Wejścia do budynku znajdują się na przewiązce. Obydwa budynki: południowy i północny, składają się z 3 kondygnacji: piwnica, parter i 1 piętro. W piwnicy budynku północnego znajduje się szatnia dla uczniów klas starszych.  Schody w obydwu budynkach nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Szkoła posiada na wyposażeniu schodołaz, który umożliwia poruszanie się osobom na wózkach po schodach. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózku. Budynek szkolny nie jest wyposażony w windę. Sekretariat szkolny znajduje się na parterze budynku północnego i jest dostępny dla wszystkich.  Jedna z sal gimnastycznych znajduje się na parterze budynku południowego i jest dostępna dla każdego.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce takie znajduje się na podwórku od strony zachodniej, wjazd jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu bramą od strony il. 1-go Maja. Umożliwia dojazd w bezpośrednie pobliże zachodniego wejścia do budynku, które jest wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem asystującym.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Ostatnia aktualizacja: 12.12.2022