Uczestniczymy w projekcie Dostępna Szkoła

Aktualności SP 8

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 w Nowym Sączu

realizuje grant pn.

„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej

z uwzględnieniem potrzeb uczniów

oraz otoczenia”

 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne

Projekt polega na dostosowaniu 3 szkół z Miasta Nowego Sącza do wytycznych zawartych w Modelu Dostępnej Szkoły w zakresie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. W ramach projektu możliwe będzie przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz działań podnoszących świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Realizator projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. 

Organ prowadzący: Miasto Nowy Sącz

Całkowita wartość projektu: 1 614 318, 00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 1 305 000,00 zł

Okres realizacji projektu:  01.10.2021 r. – 29.06.2023 r.

Pliki do pobrania: